fbpx

Algemene voorwaarden cursus MOM & CO – Positive Practice
1. Algemeen
1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursussen van MOM & CO – Positive Practice.
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij MOM & CO.
1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere
ondersteunt tijdens de geboorte.
1.4 De zwangerschapscursus van MOM & CO een cursus ter voorbereiding op de geboorte.

2. De cursus
2.1 Op www.momenco.nl staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende
aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 3 stellen, zal de cursusdata verplaatst worden. Indien hier
sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie
te volgen.
2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boekingssysteem op de website www.momenco.nl
3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en wanneer een groep vol is, kan deze niet meer geboekt worden.
3.3 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.

4. Correspondentie
4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@momenco.nl

4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden.

4.3 Wanneer de cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, ontvangt de cursist op aanvraag een pdf bestand met de
hand-out van de presentatie en video opnames van de cursus thuis gestuurd. Indien gewenst kan hier nadien middels telefoon of skype contact over zijn, of na de volgende les met de docent extra tijd ingepland worden hier vragen over te beantwoorden. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 MOM & CO, of de docent werkzaam bij MOM & CO, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van
persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat
tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. MOM & CO is niet verantwoordelijk voor
eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

7. Betaling
7.1 Na aanmelding en betaling via de webshop ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan via info@momenco.nl een factuur voor de verzekering aanvragen, na het afronden van de cursus.
7.2 Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met
info@momenco.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
7.3 Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren
per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je
zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

8. Annulering door de cursist
8.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij MOM & CO hiervan direct op de hoogte
te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit
wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot
drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag
verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen
het geval is:

• Indien de cursist prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
• Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om middels skype de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de
arts/verloskundige is verplicht).

• Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).

9. Annulering door MOM & CO
9.1 MOM & CO behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in
geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval
worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
9.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt MOM & CO dat de les op een ander
tijdstip plaats vindt. MOM & CO zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus
alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent.

9.3 Mocht een cursist de cursus op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent niet in kunnen halen, dan krijgt de cursist video opnames van de cursus thuis gestuurd en kan indien gewenst hier nadien middels telefoon of skype contact over zijn.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven
11.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.momenco.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de
vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

12. Klachten
12.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij MOM & CO: info@momenco.nl
12.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

Vastgesteld door MOM & CO –Positive Practice maart 2018.